Valitse sivu
kirkkonummi

Oikaisuvaatimusohje – päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelistä

Oikaisuvaatimusohje
Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelistä
24.3.2021

PDF

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on kirjallisesti osoitettava Kirkkonummen kunnan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
  • oikaisuvaatimuksen tekijän postiosoite ja puhelinnumero

Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja osoite.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.30 – 16.00, maanantaisin 8.30 – 17.00

Postiosoite PL 20

02401 Kirkkonummi

puh.vaihde 09-29671

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi