Valitse sivu
kirkkonummi

Rakennusvalvonnan päätöksenteko

Lupapäätöksen tekeminen

Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvonnan viranhaltijoilla on päätösvalta alle 1500 kem² kokoisissa uudis- ja purkuhankkeissa sekä kaikissa korjaus- ja muutoshankkeissa, lukuun ottamatta julkisten rakennusten purkamisia ja niitä koskevia korjaus- ja muutostöitä. Viranhaltijat päättävät myös toimenpideluvista, maisematyöluvista sekä suunnittelutarveratkaisuista.

Viranhaltijapäätöksissä päätöspäivä on maanantai. Lupapäätökset ovat julkisesti nähtävillä päätöspäivää seuraavana päivänä, eli tiistaina (julkipanopäivä). Päätökset annetaan julkipanon jälkeen.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset

Suuremmat (yli 1500 kem2) hankkeet, poikkeusluvat sekä tilapäiset rakennushankkeet, lukuunottamatta työmaatukikohtia, ratkaistaan rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Päätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnantalon sähköisellä ilmoitustaululla (Ervastintie 2) sekä Lupapisteen Julkipano.fi -sivustolla.

Lainvoimaisuus ja muutoksenhaku

Rakentaminen tai muun toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen. Lupapäätös on lainvoimainen, kun valitusaika on päättynyt eikä siitä ole valitettu tai kun päätöksestä tehty valitus on lopullisesti ratkaistu. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt perustellusta syystä vakuutta vastaan ennen lainvoimaisuutta.

Rakennuslupa voidaan myöntää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeuslupapäätöksen valitusaikana ja silloin on otettava huomioon myöskin rakennusluvan lainvoimaisuus ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Rakennusvalvonnan viranhaltijan tekemään lupapäätökseen voi hakea muutosta rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitetulla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Ohje lainvoimaisuustodistuksen hankkimisesta

Todistuksen päätöksen lainvoimaisuudesta, eli lainvoimaisuusleiman saa valitusviranomaiselta alkuperäiseen päätökseen tai virallisesti oikeaksi todistettuun jäljennökseen. Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös on kyseisen päätöksen antaneen viranomaisen tai julkisen notaarin oikeaksi todistama.

Lainvoimaisuuden tarkistaa ja leiman antaa poikkeusluvissa Helsingin hallinto-oikeus ja suunnittelutarveratkaisuissa kunnan rakennusvalvonnan viranomainen (puh. 040 1269 259).

Luvan voimassaolo

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun (loppukatselmus) viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeuslupa ovat voimassa vuoden julkipanopäivästä.