Valitse sivu
kirkkonummi

Papinmäen koulun järjestyssäännöt

PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET

sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille.   

 

Sääntöjen päivittämisessä ovat olleet mukana koulun oppilaat ja opettajat. Säännöt on jaettu tiedoksi oppilaille, huoltajille ja koulun henkilöstölle.   

 

Papinmäen rehtorin viranhaltijapäätös 10.09.2021 

Voimaantulo 10.09.2021 

 


 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

Sääntöjen tarkoitus ja voimassaolo   

 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (Perusopetuslaki 29 § 4 mom.). Säännöt ovat velvoittavia ja sääntöjen rikkomisesta seuraa lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä. Suosituksilla pyritään ohjaamaan kouluyhteisön jäseniä hyvään käyttäytymiseen. Suositukset eivät ole velvoittavia eikä niiden vastainen toiminta voi johtaa seuraamuksiin. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun järjestämään toimintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava esim. luokkaretkillä, leirikouluissa ja työssäoppimisessa. Järjestyssäännöt eivät koske oppilaan koulumatkoja eivätkä oppilaan oleskelua koulun alueella muuna aikana. Rehtori tai opettaja on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Koulun kasvatustehtävään kuuluu lisäksi yleisesti oppilaiden ohjaaminen hyvää käytökseen ja vastuullisuuteen koulumatkoilla. 

Kouluaika ja koulualue   

Kouluajaksi luetaan aika, joka alkaa oppilaan lukujärjestyksen mukaisesti ilmoitetusta ensimmäisestä oppitunnista ja päättyy lukujärjestyksen mukaisesti ilmoitettuun viimeisen oppitunnin päättymiseen. Kouluaika voi poiketa lukujärjestyksen aikataulusta esim. retken tai koulun juhlan vuoksi. Poikkeavasta alkamis- ja/tai päättymisajasta ilmoitetaan huoltajille. 

Papinmäen koulualue muodostuu koulun tontista, joka rajautuu etelässä Gesterbyn koululle johtavaan huoltotiehen, lännessä Gesterbyn koulun pihaan, idässä pururataan ja pohjoisessa kävelytiehen, joka johtaa koululta parkkipaikalle. Oppilaiden välituntialueena on koulun eteläpuolella oleva piha, joka rajautuu em. huoltotiehen ja Gesterbyn koulun välituntipihaan. Talon pohjoispuolella oleva piha ei ole välituntialuetta.  

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan (Suomen perustuslaki § 16, § 6, § 7, § 10). Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ruokailuetu, oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä oppilashuoltoon (Perusopetuslaki Luku 7).  

Oppivelvollisuusikäisen oppilaan tulee osallistua opetukseen kunnes oppivelvollisuus on suoritettu (Perusopetuslaki 25 ja 26 §). Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.   

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Oleskelu ja liikkuminen 

Koulumatkan saa pyöräillä kolmasluokkalainen ja sitä vanhempi oppilas. Tieliikennelain 90 § mukaan on polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää.  

Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Välituntivalvojana olevat aikuiset voivat tarvittaessa päättää välitunnin viettämisestä koulun sisätiloissa esim. sadesäällä tai ulkolämpötilan ollessa alle -15° C. Välitunneilla on valvojana vähintään yksi opettaja ja avustaja. Myös aamulla klo 8.45–9.00 ennen opetustoiminnan alkamista on pihalle järjestetty valvonta. Taksikuljetusoppilaita, jotka eivät kykene itsenäisesti siirtymään takseilta koululle ja iltapäivällä takaisin takseille, saattaa koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. 

Välituntialueen pensaat ja puut on istutettu tuomaan viihtyisyyttä. Puiden ja pensaiden välissä voi leikkiä, mutta puihin tai pensaisiin ei kiipeillä eikä oksia katkota. 

Opiskelu, tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

·    Tulen ajoissa kouluun. 

·    Koulupäivän aikana en poistu koulun alueelta ilman aikuisen lupaa.   

·    Annan työrauhan sekä toisille oppilaille että koulun aikuisille.   

·    Teen annetut tehtävät niin hyvin kuin pystyn. 

·    Minulla on tarpeelliset koulutavarat mukanani. 

·    Jos minulla on mukana koulussa matkapuhelin, käytän sitä oppitunneilla tarvittaessa opettajan ohjeiden mukaiseen opiskeluun. Muuten pidän matkapuhelimeni suljettuna tai äänettömänä ilman värinähälytystä oppituntien ajan.  

Suhtautuminen toisiin koulussa ja koulumatkoilla, turvallisuus 

·    En haasta riitaa enkä kiroile. 

·    En kiusaa toisia. 

·    Annan toisille omaa tilaa ja noudatan fyysistä koskemattomuutta. 

·    Olen rehellinen; en varasta enkä valehtele. 

·    En heittele kiviä tai lumipalloja. 

·    En heittele tahallisesti mitään toisten päälle.  

 

Tiloista ja tavaroista huolehtiminen 

·             Pidän hyvän huolen omista tavaroistani, sillä koulu ei vastaa henkilökohtaisista tavaroista, jotka katoavat tai rikkoutuvat koulussa. 

·             En vahingoita koulurakennusta, koulun tai toisten tavaroita. Minä ja huoltajani olemme korjaus- ja korvausvelvollisia aiheuttamistani vahingoista. 

Päihteet ja haitalliset esineet 

·             En tuo koulualueelle tupakkaa enkä päihteitä.  

·             En tuo kouluun kiellettyjä tavaroita esim. linkkuveitsiä, puukkoja,  

tulitikkuja, tupakansytyttimiä tai ylimääräisiä tavaroita, joita en tarvitse koulutyöskentelyssä. 

·             En tuo kouluun energiajuomia. 

 

SUOSITUKSET HYVÄÄN KÄYTTÄYTYMISEEN 

·             Tervehdin tavatessani. 

·             Olen kohtelias ja ystävällinen. 

·             Liikun rauhallisesti ja toiset huomioon ottaen koulun sisätiloissa 

·             Teen ruokailusta itselleni ja muille rauhallisen ja miellyttävän hetken. Odotan rauhallisesti omaa vuoroani ruokajonossa. Harjoittelen ja noudatan hyviä ruokailutapoja. Opettelen maistamaan eri ruokia. Muistan kiittää ruoasta. 

·             Pukeudun kouluun sään ja ulkolämpötilan mukaan.  

·             Koulun sisätiloissa en käytä ulkojalkineita, päällysvaatteita, pipoa tai lippalakkia. 

·             Huolehdin, että minulla on mukana liikuntatunnilla tarvittavat varusteet: vaatteet, jalkineet ja tarvittaessa peseytymisvälineet. 

·             Huolehdin henkilökohtaisesta hygieniastani. 

KURINPITO 

Perusopetuslain mukaiset järjestyksen ja kurinpidon keinot 

Perusopetuslain mukaisilla oppilaan ojentamisen ja rankaisun toimenpiteillä halutaan entistä paremmin taata turvallisuus kouluissa ja korostaa oppilaan velvollisuuksia ympäristöään ja toisia ihmisiä kohtaan. Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat: 

 

1) Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan likaaman tai sekoittaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä suoritetaan aikuisen valvonnassa huomioiden oppilaan ikä ja kehitystaso. 

2) Oppilaalle, joka tahallaan esim. häiritsee, kiusaa tai muulla tavoin rikkoo koulun järjestyssääntöjä, on mahdollista pitää kasvatuskeskustelu koulupäivän aikana tai jälkeen. Keskustelusta ilmoitetaan huoltajalle ja halutessaan huoltaja voi osallistua siihen.   

3) Häiritsevä oppilas voidaan pyytää poistumaan luokasta tai koulun tilaisuudesta. Jos oppilas kieltäytyy poistumasta on rehtorin tai rehtorin yhdessä opettajan kanssa mahdollista siirtää hänet pois ko. tilasta. Tilanteessa tulee ehdottomasti huomioida oppilaan ikä ja terveydentila ja liiallisten voimakeinojen käyttö on kielletty.  

4) Jos oppilaalla on mukanaan koulussa kielletty esine tai aine esim. teräase, tupakointivälineet, päihteet, on opettajalla tai rehtorilla oikeus ottaa esine/aine haltuunsa. Jos oppilas kieltäytyy itse antamasta pois kiellettyä esinettä, on opettajalla ja rehtorilla oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja vaatteet ja ottaa kielletty esine/aine haltuunsa. 

5) Jälki-istuntoon määrätyllä oppilaalla voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä.   

6) Jos oppilas käyttäytyy koulussa niin, että on vaaraksi itselleen tai muille ja kieltäytyy noudattamasta aikuisen antamia ohjeita, on rehtorin tai apulaisrehtorin mahdollista evätä opetus loppupäivän ajaksi. Opetuksen epäämisestä ilmoitetaan välittömästi huoltajalle.   

Kasvatuskeskustelut, jälki-istunnot ja opetuksen epääminen loppupäiväksi kirjataan ja tilastoidaan. 

Muista koulussa käytettävistä keinoista 

Opettajan on mahdollista käyttää myös seuraamuksia, joista on sovittu huoltajan kanssa ja jotka on kirjattu oppilaan HOJKSiin.   

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Järjestyssäännöt julkaistaan sähköisinä koulun internet-sivuilla ja kirjallisena koulun lukuvuositiedotteessa. Sääntöjä käsitellään luokissa oppilaiden kanssa, vanhempainillassa huoltajien kanssa sekä koulun henkilökunnan yt-palaverissa. Säännöistä tiedotetaan huoltajia ja henkilökuntaa sähköisellä Vilma-tiedotteella. Säännöt ovat kirjallisina nähtävillä luokissa ja opettajainhuoneessa. Säännöt tarkistetaan lukuvuosittain tai tarvittaessa useammin. 

TAKSISSA MATKUSTAMINEN ON MUKAVAA JA KAIKILLA ON HYVÄ MIELI, KUN KÄYTTÄYDYT NÄIN: 

1.          Nousen taksiin rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. 

2.          Istun omalle vakiopaikalleni. 

3.          Laitan reppuni ja muut isot tavarat esim. luistimet auton lattialle omien jalkojeni väliin. 

4.          Laitan turvavyöni kiinni. 

5.          Ajon aikana en avaa turvavyötä enkä vaihda istumapaikkaa. 

6.          Jokaisella on oikeus matkustaa rauhassa. Minuun ei saa koskea enkä minä koske muita. 

7.          Taksissa keskustelen normaalilla äänellä. 

8.          Kielenkäyttöni on kaunista. 

9.          Kuljettaja on aikuinen. Noudatan kuljettajan antamia ohjeita. 

10.       Siirryn pois taksista rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. 

MUKAVAA JA TURVALLISTA MATKAA ! 

BUSSIMATKUSTAJAN MUISTILISTA 

1.          Toimin turvallisesti bussipysäkillä. 

2.          Nousen bussiin rauhallisesti ja oikealta pysäkiltä. 

3.          Tervehdin kuljettajaa ja maksan matkani. 

4.          Istuudun vapaalle paikalle ja pysyn siinä. 

5.          Olen tyytyväinen, enkä häiritse kuljettajaa. 

6.          En korota ääntäni, en huutele muille, en sotke, enkä riehu. 

7.          Annan tilaa muille matkustajille, pidän reppuni lattialla. 

Kun muistan nämä, 

1.  Pääsen turvallisesti kotiin. 

2. Saan rentoutua ja jutella kavereiden kanssa. 

3. Voin jopa nukkua hetken. 

Näin matkustan bussissa ja koulumatkalla on mukavaa!