Valitse sivu
kirkkonummi

Perusopetus

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Perusopetuksen tehtävänä on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti li. sätä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Vuonna 2021 astui voimaan laki oppivelvollisuuden laajentamisesta (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020). Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).