Valitse sivu
kirkkonummi

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista

Ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan luvan poiketa jätevesienkäsittelyn perustason puhdistusvaatimuksista (YSL 156 d §). Poikkeaminen on käsittelyjärjestelmäkohtaista.

Miten haen lupaa?

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt tehdään Lupapiste.fi -palvelussa (kts. ohjeet sivun  alareunasta).

Poikkeamishakemuksia ratkaistaan viranomaisessa vasta siirtymäajan loputtua, eli 31.10.2019 jälkeen.

Hakemuksessa tulee aina olla:

 • poikkeamiskaavake jätevesien käsittelystä pdf
 • asemapiirros, josta ilmenevät rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit sekä rajat ja talousvesikaivot (liite 1, vapaamuotoinen)
 • jätevesijärjestelmän kuvaus (liite 2) pdf

Lisäksi hakemukseen on aina liitettävä yksi tai useampi perustelu, jolla poikkeamista haetaan:

 • selvitys kiinteistön jäteveden vähäisyydestä (liite 3A) pdf
 • selvitys kiinteistön liittämisestä jätevesiviemäriin (liite 3B) pdf
 • selvitys kiinteistön haltijoiden korkeasta iästä ja muista elämäntilanteeseen liittyvistä erityisistä tekijöistä (liite 3C) pdf
 • selvitys kiinteistön haltijoiden työttömyydestä, sairaudesta tai sosiaalisesta suoritusesteestä (liite 3D) pdf

Maksu

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen maksutaulukon mukainen maksu.

Muuta

Poikkeamishakemusta ei tule sekoittaa ns. automaattiseen ikävapautukseen (YSL 238 §), joka on lainsäädäntöön perustuva välitön vapautus eikä edellytä viranomaiselle tehtävää hakemusta.

Ohje lupapistehakemuksen jättämiseen

Täytä lupapisteessä: osoite-> Poikkeamisen hakeminen (poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu)

Toimenpiteeksi: Muu muutostyö

Suunnitelmat ja liitteet osioon lisätään liitteeksi jätevesihakemuslomakkeet.

Ei tarpeen täyttää, jos ei erikseen pyydetä:

 • Muita, kuin pakollisia lähtötietoja

Suunnitelmat ja Liitteet -osiosta ei tarvita, jos ei erikseen pyydetä:

 • Ennakkoluvat ja lausunnot: Naapurin kuuleminen
 • Rakennuspaikka: Ote yleiskaavasta
 • Rakennuspaikan hallinta: Todistus hallintaoikeudesta