Valitse sivu
kirkkonummi

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

Ranta-asemakaavoitus poikkeaa muusta kaavoituksesta sillä se on maanomistajavetoinen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan.

Kaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle. Kaavoituksessa on sen lisäksi, mitä yleispiirteisessä kaavoituksessa säädetään katsottava että, suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön.  Huomioon on myös otettava luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu, vesihuollon ja liikenteen järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Ranta-alueelle on myös jäätävä riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

Ranta-asemakaavaan kuuluvat kartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.  Ranta-asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. Kaavoituksen toteuttamisen myötä ympäristö aina muuttuu. Mikäli haluat tietää mitä tapahtuu, ole aktiivinen. Vuorovaikutteinen suunnittelu edellyttää sinulta osallistumista ja vaikuttamista. Enemmän tietoa kaavoitukseen osallistumisesta saat oppaasta ”Osallistun kaavoitukseen” (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Kirkkonummella ranta-asemakaavoitusta ohjataan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa. Varsinaisen kaavoitustyön sekä päätöksentekoa varten valmisteltavat kaava-asiakirjat laatii maanomistajan ja kunnan hyväksymä kaavakonsultti. 

Kaavoitus aloitetaan laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kuuluttamalla kaava vireille. Päätöksen teko alkaa kuntatekniikan lautakunnassa joka saa tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lautakunta myös asettaa nähtäville kaavan valmisteluaineiston. Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja kaavat hyväksytään kunnanvaltuustossa. 

Kirkkonummella voimassa oleviin ranta-asemakaavoihin voi tutustua kunnan karttapalvelussa.

Edellytykset

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohjeet

Ranta-asemakaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Seuraa kunnan kotisivuja ja lue paikallislehtiä. Kunnan kotisivuilta saat tietoa Kirkkonummen kaavoitusohjelmasta ja kaavoituskatsauksesta sekä valmistelussa ja nähtävillä olevista kaava­hankkeista. Kaavat ovat nähtävillä kaavoituksen toimitiloissa ja niihin voi myös tutustua kirjastoissa ja kunnantalon palvelupisteessä. Nähtävillä olon aikana järjestetään useimmiten asukastilaisuuksia tai kaavoittajan vastaanottopäiviä. Halutessasi voit keskustella kaavahankkeista suoraan vastaavan kaavoittajan kanssa. Varaa aina aika tapaamiselle.

Kunta toimittaa kirjeitse kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen maanomistajille. Voit kertoa mielipiteesi  suunnitelmasta saatuasi kirjeen. Mielipiteen kaavan valmisteluaineistosta on mahdollista antaa sen nähtävillä olon aikana. Niin ikään kaava­ehdotuksesta on mahdollista antaa muistutus, kun se on nähtävillä. Kaikki palaute on annettava kirjallisesti.

Ranta-asemakaavan vireilletulosta ja nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Menettelytavat, määräajat ja hankkeista vastaavien suunnittelijoiden yhteystiedot on luettavissa em. ilmoituksista.

Linkki Kirkkonummen kaavoituksen kotisivuille.