Valitse sivu
kirkkonummi

Volsin luonnonsuojelualueet

Djupdalen

Alueen keskellä on rehevä ja kostea puronvarsilehto, jonka puusto koostuu kookkaista kuusista ja tervalepistä ja kenttäkerros monipuolisesta lehtokasvillisuudesta. Puronotkon lähialueilla kasvaa paikoitellen pähkinäpensasta. Nydalsvikenin rannan tuntumassa lehtoa hallitsee järeäpuustoinen haavikko. Puronotkoa reunustavat kallioiset karumman kasvillisuuden alueet.  

Alueella ei ole polkua ja sen maasto on pääosin hankalakulkuinen kaatuneiden puiden takia. Rantametsikkö on helppokulkuinen.

Dockarbäcken

Itäosan rinteessä on pähkinäpensaslehtoa, jonka valtapuustona on järeähköä kuusta. Rinteen alla on suursaniaisten vallitsemaa kosteahkoa lehtoa, jossa kuusen ohella kasvaa etenkin tervaleppää. Alueen luoteisnurkassa olevan Dockarbäckenin puron varrella on kosteaa lehtoa.

Kittelberget/Kristiansberget

Luonnonsuojelualue käsittää Kristiansbergetin kallioaluetta ja sen pohjoispuolella olevan lehtomaisen laakson, jossa on vanhaa metsää jättikuusineen ja haapoineen. Eri-ikäiset lahoavat puut maassa ja pystyssä tarjoavat elinmahdollisuuksia monenlaisille pieneliöille.

Pieni pähkinälehto sijaitsee Kristiansbergetin kalliokumpareen rinnenotkossa.

Vrångnäsuddenin lehtoalue (9 ha)

Alue on ollut aikoinaan Volsin kartanon hakamaata, jossa on laidunnettu karjaa. Metsittyneen ja pensoittuneen alueen hakamaaluonnetta on pyritty palauttamaan viime vuosina. Alueelta on poistettu mm. kuusia ja pihlajia ja siellä on pidetty lampaita. Näin tammet ovat saaneet enemmän tilaa ja valoa. Kesäisin alueella on viime vuosina pidetty lampaita. 

Kuusen, männyn, haavan ja tammen lisäksi puustossa on muutamia metsälehmuksia. Lahopuuta on runsaasti sekä maassa että pystyssä. Pensastossa on paikoin runsaasti pähkinäpensasta. Kenttäkerroksessa erityisen huomion arvoisia ovat kesämaitiainen, syylälinnunherne, hakarasara, aholeinikki ja purtojuuri.

Volsin pähkinäpensaslehto (2 ha)  

Alue sijaitsee Volsintien länsipuolella. Alueen ja Sepelbergenin luonnonsuojelualueen rajalla kulkee polku. Alueella on saniaislehtoa, kangasmetsää ja kalliota. Lehtoisissa kohdissa on runsaasti pähkinäpensaita

Pungensbackenin – Nåtabackenin luonnonsuojelualue (5 ha)

Alueeseen kuuluu Pungensbackenin rinnettä ja sen alla olevaa peltoon rajoittuvaa tasannetta. Alueen halki kulkee polku Österbyntieltä. Alueella on pähkinäpensasta, jonka pähkinät ovat siellä tavatun pähkinähakin tärkeintä ravintoa syksyisin.

Pieni Nåtabackenin pähkinäpensaslehto sijaitsee Humaljärven rantaan kulkevan Hemgårdintien varressa. Lehdossa kasvaa pähkinäpensaiden lisäksi nuoria haapoja, koivuja, pihlajia ja kuusia sekä järeitä ylispuuhaapoja. Pähkinäpensaiden menestymisen turvaaminen edellyttäisi niiden kasvua haittaavien puiden poistamista. Nåtabackenin lehdossa ei ole polkuja.