Valitse sivu
kirkkonummi

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.

Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti kunnan yhdyskuntarakenne sekä maankäyttö asumisen, palveluiden, työpaikkojen, virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja se ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai rajattua aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja niihin kuuluvat mm. yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, palveluiden saatavuuteen ja tasapainoiseen elinympäristöön liittyvät näkökulmat. Lisäksi huomioidaan mm. luonnon, ympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön vaaliminen sekä tarvittaessa liikenteen ja vesihuollon järjestämistavat.

Yleiskaavaan kuuluvat yleiskaavakartta sekä kaavamerkinnät- ja määräykset. Yleiskaavaan selostuksessa kerrotaan mm. kaavan tavoitteista, laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista yleiskaavan laatimisprosessia. Kaavoituksen myötä ympäristö aina muuttuu. Mikäli haluat tietää mitä tapahtuu, ole aktiivinen. Vuorovaikutteinen suunnittelu edellyttää sinulta osallistumista ja vaikuttamista. Enemmän tietoa kaavoitukseen osallistumisesta saat oppaasta ”Osallistun kaavoitukseen” (Varsinais-Suomen ELY-keskus). 

Kirkkonummella yleis- ja osayleiskaavat valmistellaan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa. Kaavoitus aloitetaan laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kuuluttamalla kaava vireille. Päätöksen teko alkaa kuntatekniikan lautakunnassa joka saa tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lautakunta myös asettaa nähtäville kaavan valmisteluaineiston. Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja kaavat hyväksytään kunnanvaltuustossa. 

Kirkkonummella voimassa oleviin yleis- ja osayleiskaavoihin voi tutustua kunnan karttapalvelussa.

Edellytykset

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohjeet

Yleis- ja osayleiskaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Seuraa kunnan kotisivuja ja lue paikallislehtiä. Kunnan kotisivuilta saat tietoa Kirkkonummen kaavoitusohjelmasta ja kaavoituskatsauksesta sekä valmistelussa ja nähtävillä olevista kaava­hankkeista. Kaavat ovat nähtävillä kaavoituksen toimitiloissa ja niihin voi myös tutustua kirjastoissa ja kunnantalon palvelupisteessä. Nähtävillä olon aikana järjestetään useimmiten asukastilaisuuksia tai kaavoittajan vastaanottopäiviä. Halutessasi voit keskustella kaavahankkeista suoraan vastaavan kaavoittajan kanssa. Varaa aina aika tapaamiselle.

Kunta toimittaa kirjeitse kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen maanomistajille. Voit kertoa mielipiteesi  suunnitelmasta saatuasi kirjeen. Mielipiteen kaavan valmisteluaineistosta on mahdollista antaa sen nähtävillä olon aikana. Niin ikään kaava­ehdotuksesta on mahdollista antaa muistutus, kun se on nähtävillä. Kaikki palaute on annettava kirjallisesti.

Yleis- tai osayleiskaavojen vireilletulosta ja nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Menettelytavat, määräajat ja hankkeista vastaavien suunnittelijoiden yhteystiedot on luettavissa em. ilmoituksista.

Linkki Kirkkonummen kaavoituksen kotisivuille.