Valitse sivu
kirkkonummi

Ansökan till småbarnspedagogiken

Du kan söka plats för ditt barn inom den kommunala och den privata småbarnspedagogiken året om.

Läs mer om daghem och familjedagvård

Info om småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogikens elektroniska ansökningsblankett (instruktionsvideo)

Kommunala daghem och familjedagvård

Lämna in ansökan hos den kommunala småbarnspedagogiken senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Du får beslutet om platsen cirka två månader före behovet av vård.

Om du brådskande behöver en plats t.ex. på grund av att du har fått jobb eller en studieplats, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet behöver platsen.

Servicesedeldaghem

Servicesedeldaghem är privata daghem till vilka det finns möjlighet att få en servicesedel av kommunen. Du ansöker först om vårdplats för ditt barn hos ett servicesedeldaghem, och när din plats har bekräftats ansöker du om en servicesedel hos kommunen. Läs mer om servicesedeln.

Privata daghem och familjedagvårdare

I Kyrkslätt finns även privata daghem och familjedagvårdare. Om du ansöker om plats för ditt barn hos någon av dessa instanser kan du ansöka om stöd för privat vård hos Fpa. Kyrkslätt betalar inte kommuntillägg till stödet för privat vård.

Du ansöker om vårdplats direkt hos daghemmet eller familjedagvårdaren, som själv fastställer storleken på vårdavgiften. Familjen och daghemmet/familjedagvårdaren kommer sinsemellan överens om servicevillkoren med vårdavtal.

Vanliga frågor

Vad ska man beakta när man fyller i en ansökan?

Ansökan till småbarnspedagogik fylls i skilt för varje barn. För den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik behövs en finländsk personbeteckning för barnet. I ansökan kan familjen framföra önskemål om vårdform, vårdplatser och vårdtid. Barnets behov av vård per vecka meddelas i ansökan.

Om ditt barn behöver stöd i sin fysiska, psykiska eller sociala utveckling, nämn det i ansökan. Eventuella utlåtanden kan skickas som bilaga till ansökan.

Hur länge är ansökan i kraft?

Ansökan är i kraft ett år.

Vi fick ingen plats hos det daghem vi önskade och vi vill inte ta emot platsen. Vad ska jag göra?

Returnera den blankett som kommit bifogad till beslutet. Med blanketten avstår du från platsen. Därefter ska du lämna in en ny ansökan. Då iakttas behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.

Vi vill byta daghem. Hur är det möjligt?

Gör en ny ansökan som fungerar som överföringsansökan för ditt barn. Överföringsansökan är i kraft ett år från ansökningens inlämningsdag. Ansökan om överföring har ingen behandlingstid, utan beslut om överföring fattas då situationen gällande sökande och vårdplatser möjliggör det.

Hur återtar jag ansökan?
Du kan återta ansökan genom att meddela servicehandledningen inom småbarnspedagogiken per e-post (smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi)

Hur ändrar jag uppgifterna i ansökan?

Du kan göra ändringar i ansökan genom att meddela servicehandledningen inom småbarnspedagogiken ändringarna per e-post (smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi).

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

Svenskspråkig småbarnspedagogik: 

tfn 040 080 7631
smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi

Finskspråkig småbarnspedagogik

Servicenummer: 050 577 4755

Telefonrådgivningstider
Måndag–fredag kl. 8.30–11.00

varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi