Valitse sivu
kirkkonummi

Tassbacken

Situation: Inledningsskede (31.8.2023)

Tassbackens detaljplaneområde ligger i Bobäck, norr om Masabys tätortsområde. Planeringsområdet är beläget mellan Masabyvägen och Gränsnäsvägen och sträcker sig i öst-västlig riktning över ett område mellan Bobäck skola och Hommas bostadsområde. I norr gränsar området även till Bobäck bäcken. Planeringsområdets storlek är ca 62,5 ha. Som längst är avståndet till Masaby centrum och dess tåghållplats ca två kilometer.

I planeringen strävar man efter en småskalig, kvalitativ och trivsam byastruktur, med en egen stark identitet. Därtill är målet att skapa smidiga trafikförbindelser till Masabyvägen och Masaby centrum och dess tjänster, såsom idrottsparken. Ökandet av områdetsinvånarmängd främjar utvecklingen av Masaby centrum samt Bobäcks livskraftighet. I planeringen beaktas behovet av att arrangera nya trafikförbindelser samt kopplandet av området till närområdets kommunalteknik. För att uppnå en mångsidig bostadsproduktionskulle den eftersträvade tomttätheten för de nya småhusområdena variera mellan 0,2 och 0,4 och så att glesare områden placeras närmare den befintliga bosättningen. Beträffande planområdets nuvarande bosättning undersöks en kontrollerad förtätning av redan bebyggda fastigheter.

Planläggningsprogram:


Godkännande av planen


Förslagsskede


Beredningsskede

Framläggning av Tassbackens beredningsmaterial för detaljplan i enlighet MBL 62 § och MBF 30 §

Samhällstekniska nämnden 18.6.2024 § 57


Inledningsskede

Beslut: Tassbackens detaljplan (projekt 31100), anhängiggörande av detaljplan samt godkännande av program för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Samhällstekniska nämnden 31.08.2023 § 94    

bilagor

program för deltagande och bedömning

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 29.9.2023


 


Workshop oktober 2023

Välkommen med på workshop gällande Tassbackens detaljplan

Workshopen för Tassbackens detaljplan hålls ti 24.10.2023 kl. 18.00 – 20.00 i Bobäcks skolas matsal, som ett samarbete mellan Kyrkslätts kommun, konsultbyrå Tengbom Oy samt Bobäcks byaförening. Före mötet bjuder byaföreningen på kaffe från kl. 17.30.


Vi bjuder in alla intresserade invånare med på workshopen.

Under tillfället berättas det mera om Tassbacken detaljplaneprojekt och gås igenom planarbetets utgångsmaterial, temavist i form av en workshop.

Tillfällets presentationsspråk är finska och svenska.

Detaljplanechef

Simon Store

gsm 044 760 2282

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi