Valitse sivu

Kirkkonummen kunnassa tehdään suunnitelmallista ilmastotyötä, jonka tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan (SECAP). Kunnan ilmastotyön etenemistä seurataan vuosittain ilmastotyön tilannekuva –raportissa. Vuoden 2021 seurantaraportti on nyt luettavissa täällä

Kirkkonummen ilmastotyö perustuu Hinku-kuntien (Kohti hiilineutraalia kuntaa) tavoitteeseen vähentää kunnan alueen päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 Kirkkonummen päästövähennystavoitteesta oli saavutettu noin puolet, kun kokonaispäästöt olivat 139,5 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tieliikenne on suurin päästösektori, jonka jälkeen eniten päästöjä syntyy rakennusten lämmityksestä. Lisätietoa kunnan tuoreimmista päästötiedoista löytyy tästä uutisesta.

Ilmastotyön säännöllinen seuranta edistää päästövähennystavoitteiden saavuttamista, tietopohjaista päätöksentekoa sekä kunnan ilmastotyön avoimuutta. Ennen kaikkea seurannan tarkoituksena on luoda kuva siitä, missä Kirkkonummen ilmastotyön kanssa mennään. SECAP-suunnitelmassa määritellyistä 31 toimenpiteestä valtaosa oli käynnistynyt vuoteen 2021 mennessä. Kaksi toimenpidettä oli valmistunut, kolme viivästynyt ja kolmea ei oltu aloitettu.

Ilmastotoimenpiteet ovat edenneet vauhdikkaasti muun muassa sivistystoimen palvelualueella, jossa kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt ovat mukana ympäristökasvatusta tukevassa Vihreä lippu –ohjelmassa. Kaavoituksessa on ryhdytty tarkastelemaan kaavahankkeiden ilmastovaikutuksia ja ilmastoviestintää sekä ilmastotyön koordinointia on kehitetty ympäristöministeriön rahoittaman ja Vihdin kunnan kanssa yhteisen ilmastohankkeen puitteissa.

Kuntaorganisaation merkittävimmät päästöt syntyvät kunnan kiinteistöjen lämmityksestä. Kunnalla on yhä öljy- ja maakaasulämmitteisiä kiinteistöjä, mutta kansallisten tavoitteiden sekä Kirkkonummen Hinku-tavoitteen mukaisesti öljylämmityksestä pyritään luopumaan. Energiatehokkuutta parantamalla ja vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vähennetään paitsi päästöjä myös lämmityskustannuksia. Vuonna 2021 kunnan kiinteistöissä toteutettiin yksi energiatehokkuushanke. Kiinteistöjen energiatehokkuushankkeita ovat hidastaneet muun muassa puutteelliset henkilöstöresurssit.

Seurantaraportti on viety tiedoksi kunnanhallitukselle (6.6.2022) ja kunnanvaltuustolle (20.6.2022), ja se on nyt julkaistu Kirkkonummen Hinku-sivuilla. Seuraava seurantaraportti tehdään alkuvuodesta 2023.