Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 12.12. kokouksessaan kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi. Lisäksi valtuusto muun muassa päätti muutoksista kunnan hallintosääntöön sekä hyväksyi perusturvan lisämäärärahaesityksen vuodelle 2022. 

 
Talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma 

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman. Ensi vuonna ylijäämää kertyy talousarvion mukaan 16,7 miljoonaa euroa, vuonna 2024 5,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 3,5 miljoonaa euroa.  
 
Verotulokertymän arvioidaan olevan vuonna 2023 yhteensä110,4 miljoonaa euroa. Kunnan tulo- eli kunnallisveroprosentti on 7,11. Se on sama kuin vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä laskennallisella 12,64 prosenttiyksiköllä. Myös kiinteistövero pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2022. Valtionosuuksia kertyy 36,1 miljoonaa euroa. 
 
Investointimenoja kunnalla on vuonna 2023 yhteensä 37,9 miljoonaa euroa.  
 
Vuonna 2024 verotulojen arvioidaan olevan vajaat 102 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 runsaat 105 miljoonaa euroa. Vuosina 2024 ja 2025 valtionosuuksien arvioidaan olevan 34,8 ja 34,2 miljoonaa euroa.   

 
Muutokset kunnan hallintosääntöön  

Valtuusto hyväksyi muutokset Kirkkonummen kunnan hallintosääntöön. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2023. 

Kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, jotka koskevat kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa.  
Nyt voimassa oleva Kirkkonummen hallintosääntö on astunut voimaan 31.8. 2021. Runsaan vuoden mittaisena soveltamisaikanaan hallintosäännössä on ilmennyt tarvetta sekä korjata että uudistaa sitä. Nyt hyväksytyn suppean ensimmäisen vaiheen jälkeen tarkoitus on ryhtyä valmistelemaan hallintosäännön perusteellista uudistamista. Suuremman uudistuksen tavoitteena on saada aikaan Kirkkonummelle selkeydeltään ja käytettävyydeltään hyvä hallintosääntö.  
 
Kunnanvaltuuston nyt hyväksymät merkittävimmät muutokset painottuvat teknisiin ja lakipäivityksistä johtuviin korjauksiin: 

 • Muutokset opetus- ja kasvatustyöstä vastaavien lautakuntien alaisuudessa toimivien johtavien viranhaltijoiden nimikkeisiin ja tehtäväkuvien täsmentäminen 
 • Kunnanhallituksen valvontatehtävän peruminen asioissa, jotka koskevat lautakunnan delegoimalla päätösvallalla tehtyjä päätöksiä.  
 • Siltä osin kun perusturvan palvelualueelta jää hyvinvointialueuudistuksen jälkeen 1.1.2023 jälkeen tehtäviä kunnalle, toimivalta jäljelle jääviin tehtäviin siirrettään kunnanhallitukselle. 
 • Kunnasta poistetaan palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuuseen kuuluvat tehtävät. 
 • Kunnanhallituksen yhteyteen perustetaan elinvoimajaosto, jonka tehtävänä on edistää kunnan elinkeinopolitiikkaa, kunnan vetovoimaista kehitystä, kunnan elinvoimaisuutta sekä huolehtia elinvoiman aluetta koskevista ohjeista ja periaatteista. Tarkoitus on päättää kuntamarkkinoinnista ja niistä periaatteista, joilla palvelualueet osaltaan markkinoivat kuntaa, valmistella valtuustolle hyväksyttäväksi kunnan elinvoimaisuuden ohjelma, koordinoida kunnan toiminnan kehittämistä, päättää kunnan työllistämistoimenpiteistä, vastata kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja kunnan hyvinvointikertomuksesta, vastata kunnan kotoutumisasioista sekä vastata kunnan asumisneuvonnasta. 

 
Perusturvan lisämääräraha vuodelle 2022 

Kunnanvaltuusto päätti korottaa perusturvapalveluiden vuoden 2022 määrärahaa toimintakatetasolla 2 400 000 euroa sekä erikoissairaanhoidon vuoden 2022 määrärahaa toimintakatetasolla 4 800 000 eurolla.   
 
Kirkkonummen kunnan perusturvan vuoden 2022 talousarvion ulkoisen toimintakatteen toteumaksi on arvioitu ilman erikoissairaanhoitoa olevan 75,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 6,4 miljoonan euron ylitystä talousarvioon varattuun 69,3 miljoonaan euroon. Kirkkonummen kunnalle myönnettävän koronatuen suuruus tulee olemaan noin 4,0 miljoonaa euroa, mikä pienentää ylitystä. 
  
Määrärahojen ylittymiseen vaikuttavat ratkaisevasti Espoon sairaalalta ostettujen vuodeosastopalvelujen kustannusten kasvu sekä ikäihmisten palvelujen huono työvoimatilanne, jota on paikattu ostopalveluilla.  
  
Erikoissairaanhoidon valtuustoon nähden erikseen sitovan määrärahan arvioidaan ylittyvän HUS:n oman ennusteen mukaan 4,8 miljoonalla eurolla. Ylitys ei johdu palvelujen käytön mukaisesta laskutuksesta vaan tänä vuonna kertyneestä alijäämästä, joka joudutaan kunnilta laskuttamaan ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkua. Lopullinen määrärahatarve voi muuttua kalliin hoidon tasauslaskutuksen osalta. 

 
Muita kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12. päätettyjä asioita olivat:

 • Talousarvion investointiosan määrärahamuutokset. Liikenneväylät ja puistot hankekokonaisuudelle hankkeen Vesitorninmäki länsiosa: Jokiniityntie vuonna 2022 toteutettavaksi sekä sille siirrettäväksi hankkeelta Sarvvikinranta määrärahoja 24 000 € takuuaikaisten viherhoitotöiden kustantamista varten. Maa- ja vesialueiden myyntituloihin varataan 323 361 euroa. Osakkeiden osuuksiin myönnetään 100 000 euron määräraha. 
 • Lisämäärärahan (331 000 €) myöntäminen yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakatteeseen. Syynä talvikunnossapidon poikkeuksellisen suuret kustannukset. 
 • Lisämäärärahan (300 000 €) myöntäminen toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakatteeseen. Syynä muun muassa arvioitua korkeammat energiakustannukset. Lisäksi, jos hyvinvointikeskuksen myynti tapahtuu tavoitellussa aikataulussa, siitä koituu 306 145 euron ulkoinen vuokra joulukuun 2022 ajalta.  
 • Lisämäärärahan (203 000 €) myöntäminen suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioon vuodelle 2022 kattamaan valmistavan opetuksen aiheuttamat kustannukset. Syynä valmistavan opetuksen oppilasmäärän kasvu johtuen ukrainalaistaustaisten tilapäistä suojelua tarvitsevien oppilaiden sijoittumisesta Kirkkonummelle. 
 • Vastaus valtuustoaloitteeseen 17/2021: Riippumaton selvitys ja toimenpideohjelma henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi. 
 • Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2022: Parenteesikeskuksen perustaminen Kirkkonummelle – vaihe 1. 
 • Eron myöntäminen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä uuden lautamiehen valitseminen. 
   

Voit katsoa tallenteen kunnanvaltuuston kokouksesta kunnan Youtube-kanavalta.