Valitse sivu

Toiminta-avustusta voi hakea Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 29‑vuotiaita kirkkonummelaisia. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Toiminta-avustus myönnetään yhdistyksen jatkuvan toiminnan avustamiseen. Avustusta myönnetään sellaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain mikä osuus toiminta-avustuksesta jaetaan hyväksyttyjen toiminnallisten mittareiden perusteella. 

Vuosittaisilla avustuksilla voidaan kattaa enintään 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista vapaa-aikajaoston hyväksymistä menoista. 

Kohdeavustusta voidaan myöntää toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi kirkkonummelaisille rekisteröidyille ja rekisteröimättömille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille. 

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:
Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut (09) 296 71 

19.12.2022 Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Avustusmuodot ja niiden hakuajat 

Toiminta-avustuksen ennakko
Haku 31.1.2023 klo 16.00 mennessä
Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa. 

Toiminta-avustus                     16 151 €
Haku 31.3.2023 klo 16.00 mennessä 

Toimitila-avustus                     3 450 €
Haku 31.3.2023 klo 16.00 mennessä
Hakijan itsensä omistaman tai vuokraaman ja pääasiallisesti nuorisotoimintaan käytettävän kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja vuokriin (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava) 

Kohdeavustukset    yhteensä 17 250 € 

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden ja anomus toimitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen. 

Kohdeavustus: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto. Kohdeavustusta myönnetään toiminta-avustuksen ulkopuoliseen toimintaan kuten leireihin, retkiin, projekteihin, koulutukseen, kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan, toimintaan liittyvään kertaluonteiseen kalustohankintaan. 

Kohdeavustus: Syrjäytymisen ehkäisy. Kohdeavustusta myönnetään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin Kirkkonummella toteutettaviin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, projekteihin tai tapahtumiin.  Kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ryhmille. Hankkeet toteutetaan yksin tai yhteistyössä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tai muiden hallintokuntien kanssa kunnan nuorisotiloissa tai muiden tahojen ylläpitämissä nuorisolle tarkoitetuissa toimitiloissa tai paikoissa. Avustettavat tapahtumat tulee olla ilmaisia (tai kohtuullinen osallistumismaksu). 

Kohdeavustus: Nuorten vapaat toimintaryhmät. Kirkkonummelaisten nuorten vapaiden ryhmien toimintaan (esim. äänitteiden teosta aiheutuviin kustannuksiin). 

Kohdeavustus: Toiminnan käynnistäminen (starttiavustus). Toimintansa aloittava nuorisojärjestö tai -ryhmä voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta. 

Tunnustuspalkinto
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta voi halutessaan palkita nuorisotyöstä ansioituneen kirkkonummelaisen henkilön tai järjestön tunnustuspalkinnolla.