Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 8.6. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa iltapäivätoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ja tutustui Move!-mittausten viimeisimpiin tuloksiin. Lautakunta päätti myös Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmasta, joka astuu voimaan 1.8.2022.

Iltapäivätoiminnan asiakastyytyväisyys keväällä 2022

Keväällä 2022 toteutettiin sähköinen kysely iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten vanhemmille. Kyselyn toinen osio oli suunnattu lapsille.

Suurin osa vastanneista huoltajista oli erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä kerhonohjaajien toimintaan, ja huoltajien arvion mukaan lapset viihtyvät erittäin hyvin tai melko hyvin toiminnassa. Vastauksista käy myös ilmi, että tarjottu toiminta-aika vastaa erittäin tai melko hyvin perheen tarpeita. Avoimissa kysymyksissä siitä, mikä on parasta lasten iltapäivätoiminnassa, nostettiin esiin, että lapselle on paikka, missä on mahdollisuus kanssakäymiseen kavereiden kanssa ja valvontaa. Iltapäivätoiminta turvallisena paikkana mainitaan useassa avoimessa vastauksessa. Kehitysehdotuksena nostetaan esiin muun muassa toive ohjatun toiminnan lisäämisestä, ja parissa vastauksessa mainitaan ohjaajien suurempi osallistuminen.

Lapset vastasivat puolestaan, että he viihtyvät erittäin hyvin tai melko hyvin iltapäivätoiminnassa ja että he ovat erittäin tai melko tyytyväisiä toiminnan ohjaajaan. Lapsista 43 % katsoo, että he saavat osallistua toiminnan suunnitteluun, kun taas 57 % ei oikein tiedä, saavatko he osallistua vai eivätkö. Kaikki kyselyyn vastanneet lapset tuntevat olonsa turvalliseksi iltapäivätoiminnassa. Lasten mielestä parasta iltapäivätoiminnassa on erilaiset leikit kavereiden kanssa. Ainoa kielteinen asia, jonka he mainitsivat, oli, että on tylsää, jos kaverit eivät ole paikalla.

Kunnan aamutoimintaa käyttäviä huoltajia pyydettiin vastaamaan myös siihen liittyviin kysymyksiin. Aamupäivätoiminnan kysely osoitti, että huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä toimintaan, kerhotilaan ja toimintaympäristöön. Aamupäivätoimintaan liittyviin kysymyksiin vastasi vain kaksi huoltajaa.

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi. Tarkemmat iltapäivätoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset löytyvät kokousasiakirjojen linkistä.

Syksyn 2021 Move!-mittausten tulokset

Syksyllä 2021 toteutettiin valtakunnalliset Move!-mittaukset, joilla mitataan 5. ja 8. luokan oppilaiden fyysistä toimintakykyä osana peruskoulun liikunnanopetusta. Kirkkonummen kunta osallistui kuudennen kerran Move!-mittauksiin syksyllä 2021.

Move!-mittausten tarkoituksena on kannustaa ja tukea oppilaita hoitamaan fyysistä toimintakykyään. Mittauksiin kuuluu kuusi kohtaa, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, vahvuutta, liikkuvuutta ja perusmotorisia taitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Move!-mittaustuloksia käytetään paitsi koulujen liikunnanopetuksessa ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa, myös valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa.

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi. Kirkkonummen Move!-mittausten tulokset löytyvät kokousasiakirjojen linkistä.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muiden muassa:

  • Nuorisovaltuuston edustaja ruotsinkielisessä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 1.1.2022–31.12.2023
  • Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset 1.8.2022 alkaen
  • Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan yleisen toimivallan delegointi hallintosäännön luku 9, 63 §:n kohdassa 10 mainitussa asiassa henkilöstöasiat
  • Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan syksyn 2022 ja kevään 2023 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
  • Sivistysjohtajan ajankohtaisten asioiden esittely

Lisätietoja

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta