Valitse sivu

Tehostettu tuki

Mikäli oppilas tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useampia tukimuotoja, on oppilaalle annettava tehostettua tukea. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää samoja tukimuotoja kuin yleisen tuen aikana. Erilaisten...

Yleinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleisen tuen tukimuodot ovat ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää...

Kolmiportainen tuki

Oppilaalla on Perusopetuslain 30 §:n mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on olennainen osa koulupäivän arkea ja se kuuluu jokaisen opettajan työhön. Tuen tarve voi olla tilapäistä...

Poissaolojen ennaltaehkäiseminen ja niihin puuttuminen

Kaikkien koulujen tulee 1.8.2023 voimaan tulleen lain sekä opetussuunnitelman muutosten mukaan seurata oppilaiden poissaoloja ja puuttua niihin suunnitelmallisesti (Perusopetuslaki 26 §). Seurannan tavoitteena on oppilaan oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen....

Perusopetukseen valmistava opetus

Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaatPerusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaalle, jonka suomen kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä perusopetuksen luokassa opiskeluun. Opetus...

Suomi toisena kielenä

Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille.Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan niille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole suomea äidinkielenään puhuvan oppilaan tasoinen kaikilla...

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen ja vieraan kielen ylläpito-opetus Ilmoittautuminen Lukuvuonna 2024-2025 koulunsa aloittavat 1. luokkalaiset ilmoitetaan oman äidinkielen tai vieraan kielen ylläpito-opetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa. Muut uudet ilmoittautujat...
Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminta

Kerhotoiminta on osa koulun toimintaa, osallistuminen on lapsille vapaaehtoista ja maksutonta. Tietoja lukuvuoden aikana tarjotuista kerhoista saa omalta koululta.

Virtuaaliluokka

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa. Nissnikun koulun virtuaaliluokka viestinnällisesti suuntautuneille oppilaille Lisätietoa virtuaaliluokasta Nissnikun...

LUMA-luokka

Jokirinteen koulu LUMA-luokka matemaattisesti suuntautuneille oppilaille Jokirinteen koulussa halutaan ottaa huomioon matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneet oppilaat tarjoamalla heille oma matemaattis-luonnontieteellinen opiskeluryhmä (LUMA). LUMA -ryhmässä...