Valitse sivu
Ympäristö: asiakirjoja asian kuulemiseen

Ympäristö: asiakirjoja asian kuulemiseen

Asiavirheen korjaamista koskeva vaatimus, kuulemisaineisto Vireillepano K & K Miracle Oy Liite 1; Koirahoitola Miracle, meluselvitys 5/2022 RYL 25.8.2020 § 109 päätös
Astetta alemmas –energiansäästökampanja

Astetta alemmas –energiansäästökampanja

Astetta alemmas on valtionhallinnon energiansäästökampanja. Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaikkia suomalaisia kotitalouksia, organisaatioita ja yhteisöjä tekemään välittömiä ja nopeita energiansäästötoimenpiteitä. Kirkkonummen kunta on kampanjan virallisena...
Asukkaiden ilmastotietopankki

Asukkaiden ilmastotietopankki

Ilmastotietopankki kuntalaisille Hiilijalanjälki Sitran elämäntapatesti auttaa sinua tunnistamaan, mistä merkittävimmät päästöt arjessasi syntyvät ja miten niitä voisi vähentää. Arjen...
Kestävään elämäntapaan kasvaminen

Kestävään elämäntapaan kasvaminen

Kirkkonummella panostetaan ympäristökasvatukseen Kirkkonummi on sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja tekee suunnitelmallista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi keskeisistä ilmastotyön...
Metsästrategia

Metsästrategia

Kirkkonummen kunnan metsästrategia koskee Kirkkonummen kunnan omistamia metsiä ja kuvaa metsäisten alueiden hoidon tavoitteita, hallinnointia ja hoitotapaa. Metsästrategiaa ollaan nyt päivittämässä.
Ilmastotavoitteet

Ilmastotavoitteet

Kirkkonummi tähtää hiilineutraaliksi Kirkkonummi liittyi kunnanvaltuuston päätöksellä 13.11.2017 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon. Liittymällä HINKU-verkostoon, kunta sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä...
Toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma

Metsänhoitotöiden toimenpideohjelma laaditaan määrävälein. Tällä hetkellä Kirkkonummen kunnalla ei ole voimassaolevaa toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelmassa esitetään yhdyskuntatekniikan lautakunnalle vuoden...
Leikkipaikkojen säännöt

Leikkipaikkojen säännöt

Joulukuussa 2020 Kirkkonummen kunnassa aloitettiin yhteistyössä eri toimialojen kesken ”Leikkiminen lasten säännöillä” -projekti, jossa tuotettiin kunnan leikkipaikoille lasten itsensä tekemät leikkimisen...

Yritysten ilmastotietopankki

Rahoitus Business Finland tarjoaa rahoitusta muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten materiaali- ja energiakatselmuksille sekä energia- ja kiertotalousinvestointeihin. Hiilineutraalisuomi.fi –rahoituslistauksesta löytyy myös yrityksille suunnattuja tukia ja...
Päästöt

Päästöt

Kirkkonummen vuoden 2022 kokonaispäästöt ilman teollisuutta olivat 125,9 kt CO2-ekv (CO2-ekv = hiilidioksidiekvivalentti, eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistettu ilmastoa lämmittävä vaikutus). Kirkkonummen päästöt ilman teollisuutta pysyivät samalla tasolla...